قوانین فروشگاه


کلیه فایل های ارسالی در فروشگاه باید خوانا، بدون ابهام و در کیفیت مناسب باشند. - کلیه فایل ها ائم از کتاب، جزوه، نمونه سوال و فایل چند رسانه ای باید دارای منبع باشند. 

- در مورد کتاب و فایل های چند رسانه ای، در صورتی که مالک اثر نیستید باید اجازه رسمی یا مدرکی مبنی بر انحصاری نبودن ارائه دهید. 

- درصد سود فرستنده فایل برای هرنوع فایل به صورت زیر می باشد: جزوه کتاب نمونه سوال حل شده توسط فرستنده فایل های چند رسانه ای